ZASTUPUJI VLASTNÍKA - PRÁVNICKÁ OSOBA ZASTUPUJE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

Tento webový formulář slouží k vytvoření dokladu o ubytování pro cizince, kde je dle katastru nemovitostí vlastníkem fyzická nebo právnická osoba, a Vaše společnost vlastníka zastupuje na základě plné moci, příkazní smlouvy či nájemní smlouvy. Je důležité, aby potvrzení vystavil jednatel s.r.o., který zastupuje vlastníka nemovitosti, a nebo případně více jednatelů, a to dle způsobu jednání, které je zapsáno v obchodním rejstříku. Dále je nutné doplnit vystavený doklad o dokument, který prokazuje vztah mezi zastupující společností a vlastníkem. Tento dokument musí být vždy předložen v originále nebo ověřené kopii.

ÚDAJE VLASTNÍKA

Název společnosti musí odpovídat údaji v katastru.

IČO společnosti.

Sídlo společnosti dle obchodního rejstříku.

Vyplňte dle toho, kdo dokument podepisuje.

Potvrzujeme, že poskytneme ubytování na území České republiky

Uveďte celou adresu nemovitosti, kde žije nájemce, včetně čísla bytové jednotky. Číslo bytové jednotky musí souhlasit s katastrem nemovitostí, a ne s interními předpisy developera či družstva.

Potvrzuji, že poskytnu ubytování na území České republiky na dobu
Pokud si nejste jistý/á, zvolte “dobu bez omezení.”

Údaje nájemce

Celé jméno nájemce dle jeho dokladu totožnosti. Musí být včetně prostředních a ostatních jmen, pokud je má.

Uveďte kód země. Kód naleznete většinou na dokladu totožnosti. - např. Spojené státy americké (USA), Velká Británie (GBR).

Číslo platného dokladu totožnosti nájemce.

Místo podpisu.

Dnešní datum.

severtity icon

Můžete kdykoliv nahlédnout do draftu vytvořeného dokladu, uložit ho a případně se vrátit zpět do webového formuláře a provést úpravy.

NEJVĚTŠÍ CHYBY A DOPORUČENÍ K VYDÁNÍ DOKLADU O UBYTOVÁNÍ NEBO O SÍDLE

Doklady

Doklady

Pokud posíláte doklad o ubytování nebo o sídle datovou schránkou, elektronický podpis nemusí být nijak ověřený.
Pokud zastupujete vlastníka, je nutné přiložit originál nebo ověřenou kopii plné moci k dokladu o ubytování nebo sídle.
Zastupování

Zastupování

Pokud zastupujete vlastníka, musíte přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, kde vlastník (zmocnitel) učinil úředně ověřený podpis. Prosím, pohlídejte si i platnost plné moci!
Byrokracie

Byrokracie

Ještě to není vše, ach ta byrokracie! 🙂 Pár věcí, které jsou důležité…
Doklad o ubytování nesmí být starší než 180 dní od dne jeho vystavení.
Dokumenty nesmí být nikdy předkládány ve formě kopie ani skeny v e-mailu. Doklad musí vždy obsahovat originální podpis, a to v souladu s typem dokladu.
Podpisy

Podpisy

Doklad musí podepsat vždy vlastník dle katastru nemovitostí. V případě, že nemovitost vlastní SVJ (Společenství vlastníků jednotek), musí tento doklad podepsat oba vlastníci. Pokud nemovitost patří více vlastníkům, musí tento doklad podepsat osoby, které dohromady vlastní aspoň 50% podíl
Doklad musí podepsat jednatel nebo předseda družstva, pokud je nemovitost ve vlastnictví s.r.o., a.s., a nebo družstva. Podpis na dokladu je nutný přímo od jednatele, a v případě družstevním vlastnictví musí podepsat předseda družstva.
V případě, že jednatel nebo předseda nemá samostatné zastupovací právo, podpis na dokladu musí být proveden v souladu se způsobem jednání, který je zapsán v obchodním rejstříku.
Podpis(y) na dokladech o sídle nemusí být úředně ověřeny, ale musí být provedeny oprávněnou osobou nebo osobami.
Při vlastnictví nemovitosti právnickou osobou je nutné, aby podpis fyzické osoby (jednatele nebo předsedy společnosti) na potvrzení byl úředně ověřen a vždy doplněn o razítko právnické osoby.

Co dal? Pro Klienty Pexpats!

Pokud je Váš nájemce naším klientem, pokračujte dále podle postupů níže, které jsou specifické pro klienty společnosti Pexpats. Níže jsou instrukce, jak doklad zaslat poštou, a nebo přes datovou schránku.
Poslat Postou

Poslat Postou

Doklad a ostatní povinné přílohy můžete zaslat poštou (obyčejné psaní) přímo do naší kanceláře.
Adresát: Pexpats.com s.r.o. Revoluční 1082/8 110 00 Praha 1
severtity icon

Připomínka:
Prosím, nezapomeňte ověřit svůj podpis (pokud je nutné viz předchozí kroky), a přiložit originál či ověřenou kopii plné moci (pokud zastupujete vlastníka) před odesláním poštou.

Digitalni podani

Digitalni podani

Digitální podání je způsob, jak odeslat doklad přímo na úřad, a to pomocí datové schránky online. Je důležité, aby doklad byl odeslán přímo z datové schránky vlastníka (nebo případně z datové schránky společnosti - pokud je společnost vlastníkem). Nemusíte doklad nijak tisknout ani podepisovat. Stačí uložit PDF dokument, který byl vytvořen pomocí našeho webového formuláře, a zaslat ho do datové schránky úřadu.
ID datové schránky k odeslání dokladu o ubytování: 6bnaawp
ID datové schránky k odeslání dokladu o sídle: u46bwy4
severtity icon

Pozor!:
Po odeslání dokladu na úřad pomocí datové schránky, si stáhněte doručenku datové zprávy a pošlete nám ji na email info@pexpats.com s předmětem emailu obsahujícím celé jméno nájemce, prosím. Tato možnost je dostupná pouze pro nájemce, kteří jsou klienty společnosti Pexpats.

FAQs

Nájemní smlouva pro získání víza nebo prodloužení povolení k pobytu je dostatečná, ale existují některá pravidla, která mohou zkomplikovat celý proces. Například většina nájemních smluv byla podepsána během pandemie na dálku elektronicky, což je nepřijatélní při žádosti o vízum nebo pobyt. Je zkrátka nutné mít originální podpis vlastníka na smlouvě.

Nájemce musí úřadu pro imigraci ponechat originální nájemní smlouvu, ale zároveň je nutné přiložit ověřenou kopii. Dále je důležité, aby nájemní smlouva obsahovala všechny dodatky a podpisy související s prodloužením smlouvy, zvýšením nájemného, apod. Jestliže chybí jakýkoliv dodatek nebo podpis, úřad smlouvu neakceptuje. Navíc, náklady spojené s úředním ověřením originálu mohou být při počtu stran velmi vysoké.

Většina pronajímatelů je zastoupena realitními kancelářemi a realitkami, které podepisují první nájemní smlouvu místo vlastníka, aby zjednodušily proces pronájmu či podnájmu nemovitosti. Avšak, jelikož na nájemní smlouvě a případných dodatcích musí být obsažen podpis vlastníka, a ne realitní kanceláře, může to komplikovat proces vydání víza nebo prodloužení pobytu.

Jeden doklad o potvrzení ubytování jako alternativa k nájemní smlouvě řeší několik komplikací a ušetří spoustu času a peněz pro Vás i Vašeho nájemce.

Nájemní smlouva uzavřena na jeden rok má platnost ještě 4 měsíce. Proč je nutné doklad o ubytování vystavit na 1 rok, a nebo 2 roky pro nájemce, který má podnikatelský pobyt? - tohle není pravda

Pokud jsou doklad o ubytování nebo nájemní smlouva platné na kratší dobu než požadovaná platnost víza nebo povolení k pobytu, může to zkrátit dobu platnosti víza nebo povolení, což je náročný a nákladný proces pro každého. V takovém případě musí nájemce žádat o vízum nebo prodloužení pobytu mnohem častěji.

Počáteční datum potvrzení o ubytování nemůže být budoucím datem. Musí být uvedeno jako "od: aktuální datum". Pokud si nejste jistý/á, můžete vystavit doklad na dobu bez omezení a bez počátečního a koncového data.

Pokud nejste uveden/a jako majitel nemovitosti v katastru nemovitostí, nemůžete vystavit doklad o ubytování nebo o sídle místa pro nájemce. Doklad musí být vystaven přímým vlastníkem nemovitosti nebo osobou, která je oprávněna jednat za vlastníka na základě plné moci, a nebo nájemní čí příkazní smlouvy.

Doklad o ubytování či souhlas se sídlem žádný úřad nepřijme ve formě kopie, či skenu v e-mailu. Je nutné vždy nájemci předat originál či ověřenou kopii vyhotoveného dokumentu. Pokud máte jako vlastník nemovitosti datovou schránku, můžete zaslat dokument elektronicky přímo na daný úřad.

Get in Touch

Please fill the form as accurate as possible, our team is ready to help you make your stay in the Czech Republic a breeze!

Select Your
Citizenship Status
PraguePexpats logo

google stars

“Take charge of your life and time. Use them!”

google stars

“Highly worth the money”

google stars

“I’d call it: Making complicated things easy”

SEE 10,000+ POSITIVE CLIENT REVIEWS AND COUNTING!
google stars
google stars
google stars
google stars

switch

THE SUCCESS STORIES THAT DRIVE US

Our client testimonials speak for themselves, with their success stories the driving force behind our vision of Pexpats.Scan the long list of satisfied clients ahead to see how Pexpats’ can assist.

THE EVIDENCE!

The proof is in the stars! Join countless success stories of expats who we’ve helped to accurately and quickly file taxes, or to resolve complex legal issues.

  • proof
  • proof
  • proof
  • proof
  • proof

Got Lost?

Pexpats is here today and ready to ease you into life abroad. Find immediate assistance for your expat needs, from freelancing to reporting taxes and legal affairs.

Your own positive testimonial could soon grace our review page!